Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 40
За місяць : 707
Кількість
статей : 982
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Ільганаєва Валентина Олександрівна
Рубрики : Персоналії
Ільганаєва Валентина Олександрівна

imageІльганаєва Валентина Олександрівна (27 вересня 1953 р., м. Ніжин, Чернігівська обл.) – бібліотекознавець, теоретик-методолог в галузі соціальних комунікацій та соціальної взаємодії, викладач, доктор історичних наук (1996), професор (2002).

У 1975 р. закінчила Ленінградський державний інститут культури з відзнакою. У 1980-1981 рр. працювала у відділі науково-технічної інформації Науково-дослідного інституту автоматизації виробництва та управління на посаді інженера-інформатора, згодом – завідувачем відділу. У 1980 р. захистила дисертацію на тему «Определение ситуаций обслуживания с целью совершенствования библиографической деятельности научно-технических библиотек», отримала звання кандидата педагогічних наук.

У 1986 р. очолила кафедру бібліотекознавства Харківського державного інституту культури, у 1997-1998 рр. – завідувач кафедри інформатики. У 1996 р. – доктор  історичних наук (тема дисертації «Библиотечное образование в контексте эволюции системы социальных коммуникаций». З 2006 р. – завідувач кафедри бібліотекознавства та соціальних комунікацій, декан факультету бібліотекознавства та інформатики, з 2008 р. – професор кафедри бібліотекознавства та соціальних комунікацій. Автор багатьох оригінальних навчальних програм  з дисциплін «Соціальні комунікації»,  «Інформаційний менеджмент і маркетинг», «Соціальна інформатика», «Управління інформаційними ресурсами», «Інтелектуальні інформаційні системи», «Інформаційна аналітика», «Технологічний менеджмент в бібліотеці».

У 2002-2004 рр. – член експертної ради з історії ВАК України, з 2008 р. – член експертної ради з соціальних комунікацій ВАК України. Член редколегій журналів «Бібліотечна планета», «Вісник ХДАК», «Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія», «Вісник Книжкової палати», «Философия общения: философия, психология, социальная коммуникация», «Соціальні комунікації: теорія і практика».

З 2011 р. – член наукового колективу, який досліджує державну тему «Соціальні комунікації в Україні в контексті світової науки» (2011-2016 рр.).

Діапазон професійної діяльності та інтересів В. О. Ільганаєвої охоплює: дослідження проблем соціальної взаємодії, теорії соціальних комунікацій в їх гносеологічному, онтологічному і феноменологічному аспектах, соціально-інформаційні технології, менеджмент знань, медіалогію, теоретико-методологічні проблеми сучасного бібліотекознавства, виховання та освіти. Результатами потужних наукових розвідок Ільганаєвої є поява нових наукових концепцій, що базуються на універсальних підходах виявлення співмірності та гармонії в процесі розвитку в єдиній системі «Природа – Людина – Суспільство», зокрема концепцій соціальної взаємодії як системо-утворюючого елементу в базових складових життєдіяльності людства, діяльності та пізнання, а також медіапростору як інтеграційного, граничного стану комунікаційної підсистеми суспільства. В своїх працях вона послідовно розробляє інтеграційні методологічні засади бібліотекознавства, теорії соціальних комунікацій та соціальної взаємодії.

 За ініціативою В. О. Ільганаєвої в 2007 р. започатковано нову наукову галузь – «соціальні комунікації»,  розроблено номенклатуру її наукових спеціальностей,  формули, паспорти, напрями наукових досліджень, створено програми  кандидатських іспитів. Новий науковий напрям та розроблені навчально-методичні матеріали були затверджені ВАК України та МОН України.

В. О. Ільганаєва визначила фундаментальні  для української бібліотекознавчої школи дефініції: «бібліотечний соціальний інститут», «соціально-комунікаційна діяльність», «документальний, інформаційний, когнітивний рівні соціальної комунікації», «комунікаційна єдність» та ін., які не лише стали загальноприйнятними, ввійшли до наукового обігу, але й стали методологічною базою для наукових досліджень інших фахівців. Ільганаєва – автор близько 200 публікацій; укладач, науковий редактор. Її авторству належить перше в Україні довідкове видання з соціальних комунікацій, в якому системно розкритий зміст широкого кола понять, що відображають об’єктно-предметне поле  системи соціальних комунікацій.

Новаторська наукова і педагогічна діяльність сприяє підготовці нової генерації висококваліфікованих кадрів бібліотечно-інформаційного спрямування не лише в Україні, але й за кордоном. Валентина Олександрівна є засновником і лідером власної наукової школи. Під її керівництвом підготовлені та захищені чотири докторських дисертації, 20 кандидатських дисертацій.

В. О. Ільганаєва є членом редколегії міжнародного електронного журналу «media4u.cz». Наукові праці опубліковані у Росії, Польщі, Литві, Латвії й Німеччині.

 

Твори

 

Бібліотечна освіта: нова парадигма розвитку / В. О. Ільганаєва : моногр. – К. : Ред. Журналу «Бібліотечний вісник», 1996. –  256 с.;

Бібліотекознавство : конспект лекцій для студ. фак. бібліотекознавства та інформатики / В. О. Ільганаєва. – Харків : ХДАК, 1998. – 69 с.;

Організація діяльності бібліотек : навч. посібник для студ. факультету «Бібліотекознавство та інформатика» / В. О. Ільганаєва, М. С. Слободяник. – Харків : ХДАК, 1998. – 84 с.;

Хрестоматия  по социальным коммуникациям : учеб. пособие / Харьк. гос. акад. культуры ; Сост и автор вступит. очерков д-р ист. наук В. А. Ильганаева. – Х. : ХГАК, 2002. – 236 с.;

Социальные коммуникации (теория, методология, деятельность) : словарь-справочник / В. А. Ильганаева. — Х. : КП «Городская типография», 2009. — 392 с.;

Соціальна комунікація як об‘єкт теоретизації / В. О. Ільганаєва // Філософія людського спілкування: філософія, психологія, соціальна комунікація. – 2009. – № 1. – с. 60 – 67;

Теоретико-методологічний синтез соціально-комунікаційного знання / В. О. Ільганаєва // Філософія спілкування : філософія, психологія, соціальна комунікація. – 2009 . – № 2. – С. 96-101;

Социально-культурная динамика в социальной истории: трансформационные основания и тенденции / В. А. Ильганаева // Філософія спілкування: філософія, психологія,соціальна комунікація. – 2012. – № 5. – С. 30-36;

Теорія соціальних комунікацій на шляху фундаменталізацїї медіа-знання / В. О. Ільганаєва // Соціальні комунікації: результати досліджень – 2013 : колективна моногр. [за ред. О. М. Холода]. – К. : КиМУ, 2014 . – С. 5-43;

Прикладные аспекты использования теории деятельности и коммуникации в сфере образования / В. О. Ільганаєва, Х. Эльбесхаузен // Соціальні комунікації: результати досліджень – 2014 : колективна моногр. [за ред. О. М. Холода]. – К. : КиМУ, 2014 . – С. 7-59;

Interaction, Activity, Knowledge: Drivers of Unpredictability  in Post-industrial Societies / Socialiniai turimai. Social Research. – 2014. – Nr. 1(34). – pp. 31-41;

Медиа как фактор формирования единства человеческого сообщества / В. О. Ільганаєва // Соціальний інжиніринг: моделі й технології: колективна моногр. [за ред. О. М. Холода]. – К. : КиМУ, 2015. – С. 27-49;

What kind of dialogue the civil society needs: the conceptualization of the new model. / V. Ilganayeva // Forms and Determinants of Development of Civil Dialogue . – 2015.

Інші публікації див. на персональній веб-сторінці В.О. Ільганаєвої в Google Academy: http://scholar.google.com.ua/citations?user=XwgMCNUAAAAJ&hl=ru

Давидова Ірина Олександрівна
Статтю створено : 15.10.2015
Останній раз редаговано : 20.09.2019