Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 18
За місяць : 117
Кількість
статей : 807
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Долбенко Тетяна Олексіївна
Рубрики : Персоналії
Долбенко Тетяна Олексіївна

imageДолбенко Тетяна Олексіївна [04.01.1951 р., с. Літки Броварського р-ну Київської обл.] – бібліотекознавець, педагог, професор (1997), доктор культурології (2010), заслужений працівник культури України (2001).

 Походить з селянської родини Добровольських. З 1958 по 1968 рр. навчалася у Літківській середній школі. Вищу освіту здобувала на бібліотечному факультеті Київського державного інституту культури (нині – Київський національний університет культури і мистецтв), який закінчила у 1972 р. (перший випуск цього ЗВО). Трудову діяльність розпочала в Державній бібліотеці України для дітей (нині – Національна бібліотека України для дітей), де працювала на посадах старшого бібліотекаря (1972–1976), головного бібліотекаря науково-методичного відділу (1976–1981), завідувача відділу науково-дослідної роботи (1981–1985). У 1985–1986 рр. – заступник директора ЦБС для дітей м. Києва, у 1986 р. завідувач відділу мистецтв Державної бібліотеки України для юнацтва.

З 1986 р. професійна діяльність Т. Долбенко пов’язана з КНУКіМ, де вона обіймала посади викладача, старшого викладача кафедри дитячої літератури, завідувача кафедри бібліотечно-інформаційного обслуговування дітей (1992–2000). У 1990 р. у спеціалізованій вченій раді Ленінградського державного інституту культури ім. Н. К. Крупської (нині – Санкт-Петербурзький державний інститут культури) захистила дисертацію на тему «Проблемні ситуації як метод активації читання природничо-наукової літератури в бібліотеках для дітей» (науковий керівник – канд. пед. наук, доц. І. Тихомирова) та здобула ступінь кандидата педагогічних наук за спеціальністю 05.25.03 – «бібліотекознавство та бібліографія». У 1993 р. Т. Долбенко присвоєно вчене звання доцента, у 1997 р. – вчене звання професора.

Надалі працювала на посадах декана: факультету бібліотечно-інформаційних систем (1996–1998); факультету довузівської підготовки і післядипломної освіти (2000–2003). З 2003 р. обіймає посаду професора кафедри книгознавства і бібліотекознавства (нині – кафедра інформаційних технологій).

2010 р. у КНУКіМ захистила докторську дисертацію на тему: «Теоретико-методологічні засади прикладних досліджень активізації пізнавальної діяльності дітей», здобувши вчений ступінь доктора культурології за спеціальністю 26.00.01 – «теорія й історія культури» (науковий консультант – докт. пед. наук, проф. А. Чачко).

У КНУКіМ є заступником голови спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата наук за спеціальністю 6.00.01 – теорія та історія культури (культурологія, мистецтвознавство)  та членом спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій за спеціальностями 27.00.03 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство, 27.00.05 – теорія та історія видавничої справи та редагування, 27.00.06 – прикладні соціально-комунікаційні технології (всі – за напрямом «Соціальні комунікації»). Упродовж багатьох років була членом вченої ради Державної бібліотеки України для юнацтва. Входила до складу редколегії фахового журналу «Світ дитячих бібліотек». Віце-президент Української асоціації працівників бібліотек для дітей (1999 – 2000-і рр.).

Протягом 1990-х рр. предметно займалася питаннями реформування вищої бібліотечно-інформаційної освіти; очолювала робочу групу з розроблення нового стандарту вищої освіти і програм підготовки бакалаврів з напряму 0201 «Культура» 6.020.100 «Бібліотекознавство і бібліографія». Очолювала робочі групи з розроблення Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу (1999), програми видання книжок у серії «Шкільна бібліотека».

У колі наукових інтересів Т. Долбенко  – актуальні проблеми в галузі бібліотекознавства, документознавства, фондознавства, розвитку соціологічних досліджень читання дітей та молоді, теоретичні, методологічні та методичні аспекти бібліотечно-інформаційного обслуговування дітей і юнацтва в Україні та зарубіжних країнах, розвитку пізнавальних інтересів учнів у процесі читання, місця бібліотеки в системі соціальних комунікацій, бібліотекознавчі та культурологічні аспекти підготовки кадрів для бібліотек та інформаційних установ.

Автор приблизно 100 наукових праць, серед яких: 2 монографії, 3 навчальні посібники, статті, програми, методичні рекомендації тощо; понад 200 відгуків, рецензій на наукові збірники, навчальні посібники, програми, рукописи кандидатських, докторських, магістерських праць з різних спеціальностей за профілем КНУКіМ: бібліотекознавство, культурологія, педагогіка і психологія, мистецтвознавство. Учасник багатьох міжнародних, всеукраїнських наукових конференцій, семінарів, круглих столів. Очолює наукову школу з дослідження проблем дитячого читання в Україні, керує роботою аспірантів і здобувачів наукових ступенів.

У КНУКІМ розробила навчальні курси: «Бібліотечно-інформаційне обслуговування дітей і юнацтва», «Психологія читання дітей», «Фондознавство», «Консервація і збереження документів», «Державна інформаційна політика», «Національні бібліотеки світу», «Бібліотечне право», «Естетичне виховання читачів», «Екологічне виховання читачів», «Робота з читачами», «Методична робота в дитячих бібліотеках», з яких читала лекції і підготувала навчально-методичні комплекси, що містять програми курсів, робочі програми, тематичні і календарні плани, методичні рекомендації з підготовки і проведення практичних, семінарських занять, самостійної роботи студентів, з написання курсових, дипломних, магістерських робіт, програми виробничої практики для бакалаврів та магістрів та ін.

За плідну науково-педагогічну діяльність удостоєна почесного звання «Заслужений працівник культури України» (2001), нагороджена медаллю «У пам’ять 1500-річчя Києва» (1982), Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2003), Подякою Міністерства культури і мистецтв України (1998), Подякою Київського міського голови (2002), Відзнакою Київської міської ради «За багаторічну плідну працю в галузі культури» (2003).

Твори

Підготовка спеціалістів для бібліотек у Київському національному університету культури і мистецтв: напрямки оновлення / Долбенко Т. О. // Бібліотечна наука, освіта, професія у демократичній Україні: зб. наук. праць / КНУКМ. – Київ, 2000. – Вип. 2. – С. 19–26;

Проблемні питання визначення назв кваліфікацій в сучасній системі підготовки кадрів у галузі культури і мистецтв / Т. О. Долбенко // Бібліотечна наука, освіта, професія у демократичній Україні. – Київ, 2001. – Вип. 3. – С. 38–45;

Стандарт вищої освіти підготовки бакалавра з напряму 0201 «Культура» 6.020.100 «Бібліотекознавство і бібліографія» : матеріали до стандарту вищої освіти / КНУКіМ ; Т. О. Долбенко [та ін.] ; наук. ред. Т. О. Долбенко ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, факультет бібліот.-інформ. систем. – Київ : [б. в.], 2001. – 100 с.;

Стандарт вищої освіти в контексті змісту підготовки бібліотечних кадрів / Долбенко Т. О. // Бібліотечна наука, освіта, професія у демократичній Україні : зб. наук. пр. / КНУКІМ. – 2001. – Вип. 3. – С. 38–45;

Активізація пізнавальної діяльності підлітків у бібліотеці методика, теорія, нові технології / Т. О. Долбенко // Вісник КНУКіМ. Серія «Педагогіка». – Київ, 2002. – Вип. 7. – 156–161;

Активізація пізнавальної діяльності підлітків / Т. О. Долбенко ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : ТОВ «Видавництво Аратта», 2003. – 244 с.;

Наукові підходи до з’ясування природи пізнавальної діяльності підлітків / Т. Долбенко // Вісник КНУКіМ. Серія «Педагогіка». – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 45–54;

Пізнавальна активність підлітків як предмет вивчення педагогіки і психології / Т. Долбенко // Вісник Книжкової палати. – 2005. – № 10. – С. 22–26;

Проблеми вікових і психологічних особливостей підлітків-читачів у 90-х роках ХХ століття у системі активізації їхньої пізнавальної діяльності / Т. Долбенко // Вісник Книжкової палати. – 2006. – № 6. – С. 21–24;

Формування пізнавального інтересу учнів засобами науково-пізнавальної літератури / Т. О. Долбенко // Рідна школа. – 2006. – № 2. – С. 55–57;

Зберігання документів у бібліотеках : навч. посіб. / Т. О. Долбенко, Ю. І. Горбань. – Київ : Ліра-К, 2015. – 287 с.;

Місце бібліотек в системі інформаційних комунікацій / Т. О. Долбенко // Бібліотека XXI століття: перспективи та інновації : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 23 квіт. 2015 р. – Київ, 2015. – С. 13–20;

Документні ресурси бібліотек : навч. посіб. / Т. О. Долбенко, Ю. І. Горбань. – Київ : Ліра-К, 2016. – 348 с.;

Теоретико-методологічні засади прикладних досліджень активізації пізнавальної діяльності дітей : монографія / Т. О. Долбенко. – 2-е вид., випр. та доп. – Київ : Ліра-К, 2016 – 417 с.;

Державна інформаційна політика : практикум / Т. О. Долбенко ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Ліра-К, 2017. – 52 с.;

Документні ресурси бібліотек : практикум / Т. О. Долбенко ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Ліра-К, 2017. – 80 с.;

Магістерська робота : методика підготовки : посіб. / Т. О. Долбенко, І. С. Бондар, Ю. І. Горбань, В. А. Русавська ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – 2-ге вид. випр. і доповн. – Київ : Ліра-К, 2017. – 140 с.;

Національні бібліотеки світу : практикум / Т. О. Долбенко ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Ліра-К, 2017. – 48 с.

Джерела

Долбенко Тетяна Олексіївна : біобібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Наук. б-ка ; [уклад.: Ю. І. Горбань [та ін.] ; редкол.: М. М. Поплавський (голова) та ін.]. – 2-ге вид., доповн. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2015. – 157 с. : іл. – (Серія «Вчені КНУКіМ» ; вип. 1);

Книгознавча школа Київського національного університету культури і мистецтв : антологія / уклад. В. М. Медведєва. – 2-ге вид., випр. та допов. – Київ : Ліра-К, 2018. – С. 65–67.

Новальська Юлія Вікторівна
Статтю створено : 02.04.2019
Останній раз редаговано : 02.04.2019