Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 46
За місяць : 889
Кількість
статей : 825
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Колосова Наталія Феоктистівна
Рубрики : Персоналії
Колосова Наталія Феоктистівна

imageКолосова Наталія Феоктистівна (31 жовтня 1932 р., м. Харків – 2010 р., м. Харків) бібліограф, книгознавець, вчений, педагог, майстер художнього слова.

Народилася в родині службовців. Після передчасної смерті батька дівчинку виховувала мати, яка привчила її поважати знання і книги, любити творчість та мистецтво. Під час Другої світової війни перебувала з мамою, медсестрою військового шпиталю, в евакуації на Алтаї, в м. Усть-Тальменка, де продовжувала шкільне навчання до повернення в Харків у 1944 р.

Після закінчення 7 класів у 1947 р. Н. Ф. Колосова поступила в Харківський технікум підготовки культосвітніх працівників, який успішно закінчила і була прийнята на факультет бібліографії Харківського державного бібліотечного інституту. Під час навчання виявила інтерес до наукової діяльності, брала активну участь у художній самодіяльності, де проявився її талант майстра художнього слова (читець). Закінчила інститут із червоним дипломом і була рекомендована для подальшого навчання в аспірантурі Ленінградського державного бібліотечного інституту. Але за сімейними обставинами їй не вдалося стати аспіранткою і розпочати наукову роботу.

У 1954–1963 рр. Колосова працювала в Державній науковій бібліотеці ім. В. Г. Короленка спочатку бібліографом суспільно-політичної літератури науково-бібліографічного відділу, а з 1960 р. – старшим бібліографом довідково-бібліографічного сектору. Це були роки здобуття досвіду, опанування бібліографічної практики. Бібліограф Н. Ф. Колосова  – співавтор багатотомного біобібліографічного словника «Українські письменники. Радянська література» (Т. 4, Т. 5), робота над яким продовжувалася багато років.

Наталія Феоктистівна періодично викладала в рідному інституті, в 1963 р. офіційно зайняла посаду старшого викладача кафедри бібліографії. Її колегами були видатні українські бібліографи: В. Д. Масленнікова, Д. Д. Тараманов, І. І. Корнєйчик, В. Т. Витяжков, О. П. Довгополая, І. О. Вовченко, які вчили молодого викладача особливостям педагогічної роботи. Колосова розробляла новий навчальний курс «Бібліографія технічної літератури» з необхідним навчально-методичним забезпеченням: програмами, методичними рекомендаціями та посібниками. Пізніше, в 1986 р., підготувала і видала навчальний посібник «Организация технической библиографии в СССР и библиографическое обеспечение техники» (рос. мовою), за яким навчалися багато років студенти бібліотечного факультету ХДІК. Н. Ф. Колосова вважається майже чи не єдиним, провідним українським фахівцем у галузі бібліографії технічної літератури України.

Паралельно вона розробила і успішно опанувала такі курси, як: «Бібліографія природознавчої, технічної і сільськогосподарської літератури», «Бібліограф – укладач бібліографічних посібників». Методичні матеріали з цих курсів регулярно оновлювалися та перевидавалися.

У 1966 р. Н. Ф. Колосова стає старшим викладачем кафедри технічних бібліотек і наукової інформації. Після реорганізації кафедри в 1978 р. вона знов працівник кафедри бібліографії, а з 1979 р. – нової кафедри галузевого бібліографознавства, яку очолила в 1980 р.

Протягом усіх років педагогічної діяльності Н. Ф. Колосова послідовно та цілеспрямовано займалася науковими дослідженнями. В 1978 р. захистила в Московському державному інституті культури кандидатську дисертацію за темою: «Библиографическое и типологическое исследование технической книги Украинской ССР» і отримала вчений ступень кандидата педагогічних наук. У 1982 р. їй було присуджено вчене звання доцента, а в 1989 р. – вчене звання професора.

Під її науковим керівництвом розроблялися дві науково-дослідницькі теми (держбюджетні): «Бібліографія бібліографії Української СРСР (1976–1980 рр.)» і «Система пропаганди бібліотечно-бібліографічних знань в бібліотеках м. Харкова та шляхи її вдосконалення». В результаті завершення першої теми, котра розроблялася спільно з Книжковою палатою УРСР, було видано перший в Україні державний ретроспективний покажчик «Бібліографічні посібники УРСР. 1976–1980».  Н. Ф. Колосова була не тільки ініціатором цього видання, а й членом редколегії, укладачем і автором оглядових статей до нього. Багато років своєї науково-викладацької діяльності була членом Вченої ради Книжкової палати УРСР ім. І. Федорова (м. Харків), членом редколегії республіканського збірника «Бібліотекознавство і бібліографія», вченої ради інституту і факультету, його методичних комісій, а також членом Всесоюзної навчально-методичної ради Міністерства культури СРСР, членом Комісії з підготовки бібліотечних кадрів Міністерства культури УРСР.

Н. Ф. Колосова опублікувала більше 80 наукових та навчально-методичних праць; брала участь у багатьох міжнародних конференціях (Харків, Київ, Москва, Санкт-Петербург, Кіров, Перм, Вільнюс).

Підготувала велику кількість висококваліфікованих фахівців у галузі бібліотечно-бібліографічної  та інформаційної науки і практики України.

Твори

Українські письменники : біобібліографічний словник у 5 тт. – Т. 4. Радянська література. А–К / відпов. ред. Л. М. Новиченко ; уклали Колосова, Н. Ф. [та ін.]. – К. : Держ. вид-во худож. л-ри, 1965. – 844 с.;

Українські письменники : біобібліографічний словник у 5 тт. – Т. 5. Радянська література. Л–Я / відпов. ред. С. А. Крижанівський ; уклали Колосова, Н. Ф. [та ін.]. – К. : Держ. вид-во худож. л-ри, 1965. – 855 с.;

Довідково-бібліографічна робота технічних бібліотек : метод. розробка з курсу «Бібліогр. техн. л-ри» для студ. від-ня техн. б-к / Н. Ф. Колосова ; М-во культури УРСР, Харк. держ. ін-т культури. – Х. : ХДІК, 1968. – 24 c.;

Видання технічної літератури на Україні (1917–1940). – Вип. 1. 1917–1925 роки: Конспект лекцій для студ.-заочників / Н. Ф. Колосова. – Х., 1970. – 26 c.

Библиография технической литературы: темат. план и метод. указ. для студентов-заочников отд-ния техн. б-к Харьк. гос. ин-т культуры, Каф. техн. б-к и науч. информ. ; [сост. Колосова Н. Ф.]. – Х. : ХГИК, 1972. – 61 c.;

Библиография технической литературы : прогр. и метод. указ. Харьк. гос. ин-т культуры ; [сост. Н. Ф. Колосова]. – Х. : ХГИК, 1977. – 50 c.;

Библиографическое и типологическое исследование технической книги Украинской ССР (1926–1932 гг.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : (05.25.03) / Н. Ф. Колосова; Науч. рук. А. Я. Черняк, Офиц. оппон. В. Н. Довгопол, А. Э. Иоффе ; Моск. гос. ин-т культуры, Харьк. гос. ин-т культуры, Всесоюз. книжная палата. – М., 1978. – 23 с.;

Организация технической библиографии в СССР и библиографическое обеспечение техники : учеб. пособие / Н. Ф. Колосова; Харьк. гос. ин-т культуры. – Харьков: ХГИК, 1986. – 122 с.;

Українсько-російський і російсько-український словник бібліотечних та бібліографічних термінів / уклад. Н. ФКолосова, В. К. Удалова ; Харківський держ. ін-т культури. – Х. : ХДІК, 1992. – 30 с.;

Бібліографія науково-технічної сфери : навч. посібник Н. Ф. Колосова ; Харк. держ. ін-т культури, Фак. бібліотекознавства та інформатики, Каф. бібліографознавства.  – Х., 1998. – 66 c.;

Бібліографічна підготовка фахівців вищої кваліфікації у Харківській державній академії культури // Вісн. Харків. академії культури: Зб. наук. пр. 2000. – Вип. 3. – С. 180–189.

 

Джерела

Сєдих В. В. Наталія Феоктистівна Колосова як бібліограф та бібліографознавець (до 70-річчя з дня народження) / В. В. Сєдих, О. П. Щербініна  // Бібліографічні читання пам'яті українського бібліографа Федора Максименка / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Харків, 2002. – С. 64–80; 

Філіпова Л. Я. Бібліограф, педагог, вчений (До 70-річчя з дня народження Н. Ф. Колосової) / Л. Я. Філіпова // Вісник Книжкової палати. – 2002. – № 10. – С. 33–34;

Філіпова Л. Я. Бібліограф, педагог, вчений – Наталія Феоктистівна Колосова / Л. Я. Філіпова // Н. Ф. Колосова: Біобібліогр. покажч. (До 70-річчя від дня народження). – Х. : ХДАК, 2002. – С. 8–12;

Лосієвський І. Я. Бібліографічна діяльність Н. Ф. Колосової у ХДНБ ім. В. Г. Короленка / І. Я. Лосієвський // Вісн. Харк. держ. акад. культури. – 2011. – Вип. 34. – С. 142–148.

 

________________

 

 Друковані праці викладачів ХДАК;

Колосова Наталія Феоктистівна // Енциклопедія сучасної України.

  

 

 

Філіпова Людмила Яківна
Статтю створено : 24.09.2015
Останній раз редаговано : 27.04.2017