Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 258
За місяць : 2156
Кількість
статей : 796
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Бібліотечна етнологія
Бібліотечна етнологія

Бібліотечна етнологія («етнобібліотекознавство») – наукова дисципліна, сформована внаслідок міждисциплінарної взаємодії етнології, етнопсихології, етнопедагогіки і галузей бібліотекознавства, що досліджує виникнення, функціонування та розвиток бібліотек і бібліотечного обслуговування стосовно певних етносів і національно-культурного середовища.

Предмет Б. е. – бібліотечне обслуговування представників того чи іншого етносу безвідносно до місця їх перебування. Б. е. межує з регіональним бібліотекознавством та бібліотечним краєзнавством, дотична також до порівняльного бібліотекознавства. Розвивається фактично з моменту появи в кожній країні національного бібліотекознавства.

Ще з середини 60-х рр. XX ст. асиміляційну політику більшості розвинутих поліетнічних країн замінив етнічний плюралізм – світоглядна позиція, сутністю якої є визнання рівності і самоцінності кожного етносу, його права на збереження своєї самобутності, вільний та всебічний розвиток. З відповідними змінами, що відбулися в інформаційному просторі, розвиток бібліотечного обслуговування етнічних меншин перейшов на інший організаційний рівень, ставши одним із пріоритетних напрямів.

З 1985 р. в ІФЛА функціонує Секція бібліотечного обслуговування мультикультурного населення (Library Services to Multicultural Populations Section), що поширює свій досвід відповідного бібліотечного обслуговування, сприяє міжнародному співробітництву в галузі. Велику увагу цьому питанню приділяє також ЮНЕСКО.

В Україні соціокультурні зміни останніх десятиліть викликали підвищений інтерес науковців та практиків до численних аспектів проблеми культурного різноманіття, оскільки українське суспільство є поліетнічним.

Активізації діяльності бібліотек з обслуговування поліетнічного населення сприяли всеукраїнські та регіональні дослідження кінця ХХ – початку ХХІ ст. Поміж них: всеукраїнське наукове дослідження «Стан бібліотечного обслуговування, читацькі потреби, запити та інтереси окремих національних груп населення республіки у місцях їх компактного мешкання» (проводилося ДРБ УРСР ім. КПРС, Республіканським правлінням товариства любителів книги, ОУНБ Дніпропетровської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Хмельницької, Херсонської, Чернівецької областей у 1988–1989 рр.); «Бібліотечне обслуговування, читацькі потреби, запити та інтереси білоруського населення, що дисперсно проживає в Україні» (ДБУ, 1992 р.); «Змістовно-мовні потреби читачів Донецької області» (Донецька ОУНБ, 2000–2002 рр.); вивчення читацьких і мовних потреб національностей, які компактно проживають у тій чи іншій області. Так, Львівська ОУНБ досліджувала читацькі інтереси польського населення, Кримська РУНБ ім. І. Франка – татарського тощо.

Отримані результати досліджень стали основою пошуку шляхів і можливостей задоволення культурно-освітніх і духовних потреб представників різних соціально-етнічних груп, впровадження відповідних науково обґрунтованих рекомендацій. Цю роботу очолили обласні універсальні наукові бібліотеки, які перебувають у центрі формування національно-культурного середовища своїх регіонів, що обумовлено їх статусом, наявністю ресурсної бази, традиційною затребуваністю користувачів різних етнічних груп, зацікавлених історією, мовою, сучасною літературою своєї прабатьківщини. У 1995 р. було створено Республіканську Кримськотатарську бібліотеку ім. І. Гаспринського, як науково-теоретичну і практичну базу для забезпечення і поліпшення бібліотечно-інформаційного обслуговування населення, відповідно до нової геополітичної, етнографічної і політичної ситуації.

Розвивати цей напрям роботи активно почали і невеликі публічні бібліотеки.

Книгозбірні активно співпрацюють із національними громадами. У багатьох бібліотеках функціонують відділи літератури мовами національних меншин. На базі цих закладів діють літературні вітальні, клуби за інтересами, відбуваються масові просвітницькі заходи, присвячені популяризації культурної спадщини різних етносів України, їхніх мов, традицій та звичаїв.

Єдина наукова дефініція поняття Б. е. відсутня. У професійному середовищі термін Б. е. не знаходить застосування, часто замінюється іншими – «мультикультурна бібліотечна справа», «мультикультурне бібліотечне обслуговування», «бібліотечне обслуговування мультикультурного населення». Спостерігаються розбіжності теоретиків і практиків у розумінні даного процесу.

Популяризація національних культур через мережу культурно-мистецьких установ, бібліотек зокрема, є пріоритетним напрямом у реалізації української державної етнополітики.

Джерела

Машкова З. М. Доля народів і час (Деякі аспекти вивчення історії, культури, літератури національних угруповань Криму) / З. М. Машкова // Соціологічні дослідження в бібліотеках. – 1993. – Вип. 4. – С. 14–18;

Гниловська Н. Ф., Машкова З. М. Вивчення читацьких інтересів та попиту кримських татар на літературу національних авторів та видання рідною мовою / Н. Ф. Гниловська, З. М. Машкова // Соціологічні дослідження в бібліотеках. – 1994. – Вип. 11. – С. 12–21.;

Грайданс Ю. М. Читацькі потреби польського населення, яке компактно проживає у Львівській області (за результатами соціологічного дослідження) / Ю. М. Грайданс // Соціологічні дослідження в бібліотеках. – 1994. – Вип. 10. – С. 14–22.;

Маркова В. А. Бібліотечне обслуговування етнічних меншин України : автореф. дис. канд. пед. наук: 07.00.08 / В. А. Маркова ; Харківський держ. ін-т культури. – Х., 1998. – 16 с.; 

Огляд науково-дослідної роботи наукових бібліотек та інститутів культури України у галузі бібліотекознавства, бібліографознавства і основ книгознавства за 1991–1995 рр. / Міністерство культури і мистецтв України; Національна парламентська бібліотека України; Уклад. : Л. М. Любаренко, О. О. Мастіпан. – Київ, 1998. – 136 с.;

Маркова В. А. Культурологічна рецепція бібліотечного обслуговування етнічних меншин / В. А. Маркова // Вісник ХДАК. Вип. 1 Бібліотекознавство. Документознавство. Інформатика : Зб. наук. праць. – Х. : ХДАК, 1999. – С. 55–61;

Библиотечное обслуживание полиэтнического населения региона. Этнологическая грамотность библиотекаря : справочное пособие / Российская национальная библиотека (СПб.) ; сост. Л. Д. Данильянц, В. С. Крейденко. – Санкт-Петербург : Рос. нац. б-ка, 2003. – 92 с.;

Колодій А. Про поліетнічність України: кількісний та якісний виміри / Антоніна Колодій // Україна: проблема ідентичності: людина, економіка, суспільство. Конференція українських випускників програм наукового стажування у США – Львів, 18-21 вересня 2003 р. – Київ : Стилос, 2003. – С. 239–264;

Воскобойнікова-Гузєва О. Дискусійні питання розвитку теорії і методології бібліотекознавства / О. Воскобойнікова-Гузєва // Бібліотечний вісник. – 2007. – № 2. – С. 3–9 (С. 6);

Столяров Ю. Н. Библиотечная этнология (этнобиблиотековедение) // Библиотечная энциклопедия. – М., 2007. – С. 189–190;

Манифест ИФЛА о поликультурной библиотеке (The IFLA Multicultural Library Manifesto) // Научные и техн. б-ки. – 2008. – № 7. – С. 5–9;

Степаненко І. Місія ОУНБ у розвитку діалогу і взаємозбагачення національних культур регіону / Інна Степаненко // Сучасний читач і бібліотека : зб. матеріалів круглого столу, 15-18 верес. 2008 р., м. Сімферополь. — К., 2008. — С. 79-84;

Огляд науково-дослідної роботи наукових бібліотек та інститутів культури України у галузі бібліотекознавства, бібліографознавства і основ книгознавства за 2001–2005 рр. / Міністерство культури і мистецтв України; Національна парламентська бібліотека України; Уклад.: Т. Богуш, С. Зворський, Л. Любаренко, О. Мастіпан, Т. Швачка. – Київ, 2009. – 136 с.;

Цуріна І. О. Роль публічних бібліотек України у створенні багатокультурного суспільства / І. О. Цуріна // Миротворче значення бібліотеки у формуванні толерантності і духовності суспільства: за підсумками Міжнародної науково-практичної конференції. – Кіровоград : Видавець Лисенко В. Ф., 2010. – С. 34–41;

Кокорина С. В. Библиотечная этнология как научная дисциплина: истоки развития и проблемы современности : [доклад] / С. В. Кокорина // Информационный бюллетень Российской библиотечной ассоциации. – 2011. – № 61. – С. 136–137;

 

__________________

 

IFLA. Library Services to Multicultural Populations Section;

Виступ Міністра культури Михайла Кулиняка на парламентських слуханнях на тему «Етнонаціональна політика України: здобутки та перспективи» від 12.01.2012 р.;

Всеобщая декларация ЮНЕСКО о культурном разнообразии.

Ковальчук Світлана Петрівна
Статтю створено : 26.05.2015
Останній раз редаговано : 27.05.2015