Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 58
За місяць : 901
Кількість
статей : 825
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Бібліотерапія
Бібліотерапія

imageБібліотерапія – комплексна наукова дисципліна, що вивчає закономірності смислового та емоційного сприйняття текстів і розробляє методи психологічної корекції особистості за допомогою читання (або прослуховування) спеціально підібраних текстів з книг та інших носіїв інформації.

Як міждисциплінарна галузь наукового знання Б. використовує досягнення бібліотекознавства і книгознавства (особливо соціології бібліотечної справи, бібліопсихології, психології читання), літературознавства (історії літератури та літературної критики), педагогіки, психології і медицини (переважно психіатрії та психотерапії) та ін. Як порівняно молода наука вирізняється недостатньою систематизованістю та термінологічною нечіткістю.

Наукове обґрунтування Б. одержала  на початку ХХ століття. На її розвиток вплинули праці З. Фрейда, І.  Павлова, В.  Бехтерєва, К.  Платонова, М. Рубакіна та ін.

Значний внесок для розвитку вітчизняної Б. здійснила бібліотерапевт А. Міллер, очільник першого в СРСР кабінету бібліотерапії, створеного 1967 р. за ініціативою професора І. Вельвовського у базовому санаторії психотерапії у Харківській області.

Проблему Б. у різні часи розглядали зарубіжні та вітчизняні науковці: Б. Вознічка-Парузель, І. Борецка, В. Крейденко, І. Вельвовський, Ж. Вертій, Ю. Дрешер, Е. Жиляєва, М. Кутанін, В. Леви, А. Шапошников та ін.

Питанням історії та практичного використання Б. (зокрема у роботі з дітьми) присвячені публікації українських бібліотечних фахівців І. Гички, Д. Іваницької, Т. Каламай, О. Купіної, Л. Лугової, психологів Ю. Стадницької, І. Карівець та ін.

В Україні теорія та практика Б. в достатній мірі ще не розроблена.

Термін «Б.» (англ. bibliotherapy, від гр. biblion – книга та therapeia - лікування) увійшов до вжитку на початку ХХ ст., хоча рукописні та друковані книги здавна використовувалися як засіб лікування, про що свідчать перекази та історичні факти. Над входом до великого книгосховища фараона Рамзеса ІІ (приблизно 1300 р. до н.е.) був напис «Ліки для душі». Крім того, науковці звертають увагу на єврейську аскетичну секту терапевтів (I ст. н.е.), члени якої шість днів на тиждень проводили за усамітненим читанням Писання. З душевним здоров’ям, покращенням душевного стану асоціювали поняття «книга» стародавні греки, римляни. У середньовічній Європі початок лікування книгою поклали перші церковні бібліотеки. У ХІІІ ст. читання Корану у Каїрському шпиталі було частиною лікувального процесу. В епоху Відродження Б. почали активно застосовувати лікарі. У ХVIII ст. читання було одним з методів відновлення душевного здоров’я у Франції та Англії. З початком ХІХ ст. лікувальне читання розповсюдилося і в Америці.

Як лікувальне читання Б. спочатку використовувалась у шпитальних і санаторних бібліотеках, поєднуючись із досягненнями медицини, особливо психіатрії, у взаємозв’язку з методикою бібліотечної роботи, а згодом з методами наукового книгознавства. У процесі розвитку Б. збагачувалась методами і техніками психології, та почала застосовуватись в громадських і шкільних бібліотеках. Згодом вона була адаптована педагогікою, завдяки чому почала використовуватися у виховних, освітніх, опікунських, виправних закладах.

У 50-ті рр. ХХ ст. Б. почали застосовувати у лікуванні дітей. Починаючи з 60-х рр. питанням Б. у різних країнах присвячуються семінари, конференції, симпозіуми, спеціалісти активно працюють в бібліотеках та інших установах, створюються асоціації бібліотерапевтів, готуються спеціальні кадри.

Поняття Б. кожен науковець трактує по-своєму: одні відводять їй допоміжну роль при лікуванні, інші, навпаки, вважають Б. професійним засобом лікування розладів емоційного та нервового походження, який можуть використовувати лише кваліфіковані спеціалісти за допомогою бібліотекаря. Науковці переконують, що Б. відіграє важливу роль у лікуванні та реабілітації хворого.

Бібліотерапія як засіб допоміжного лікування використовується у багатьох країнах світу (США, країни Європи та Азії). На професійній основі здійснюється медиками та бібліотекарями, які володіють теорією та практикою лікування читанням. Об’єктами впливу Б. є дорослі і діти – як здорові фізично, але з травмою душі, так і люди, які мають аномалії в розвитку, вади зору, слуху тощо.

2013 р. у Великобританії затверджена державна програма, відповідно до якої лікарі можуть призначати пацієнтові в якості лікування книгу зі спеціально створеного списку рекомендованої літератури (для кожної психологічної проблеми прописується своя книга, яку легко можна відшукати у бібліотеках країни), а фахівці асоціації читання рекомендують читати книги із затвердженого списку самостійно.

Багато країн, що застосовують Б. в діяльності бібліотек, трактують поняття Б. як «застосування спеціально відібраних матеріалів для читання в якості терапевтичної допомоги в медицині та психіатрії, а також поради у вирішенні особистих проблем за допомогою керування читанням» (визначення Американської бібліотечної асоціації).

Можливості книги реалізуються в бібліотечному обслуговуванні, коли рекомендуючи те чи інше видання, бібліотекар прагне виконувати реабілітаційні, соціотерапевтичні, лікувальні, психогігієнічні та ін. функції (останні дві з допомогою психотерапевта або психолога).

В Україні Б. також знаходить практичне застосування у бібліотеках (більшою мірою - у бібліотеках для дітей та юнацтва): укладаються рекомендаційні списки літератури, готуються методичні матеріали, організовуються книжкові виставки; створюються психологічні служби, бібліотерапевтичні центри, працюють психологи, які використовують Б. тощо

 

Зображення

 

image
Рецепт бібліотерапевта
image
Книжкова виставка «Лікування романами: літературні ліки від А до Я» у Вінницькій ЦМБ ім. Бевза
image
Навчально-бібліотерапевтична програма «Ковчег - 2»

image
Біблографічний список

image
Бюлетень Наукової бібліотеки Харківського національного медичного університету
в

Джерела

 

Бехтерев В. М. О лечебном значении умственного труда для больных общими неврозами / В. М. Бехтерев // Вопросы психофизиологии, рефлексологии и гигиены труда. – 1921. – Вып. 1 – С. 7-10;

Рубакин Н. А. Психология читателя и книги / Н. А. Рубакин. – М.; Л.: Госиздат, 1929. – 308 с.; 

Миллер А. М. Некоторые проблемы библиотерапии за рубежом: обзор литературы / А. М. Миллер // Библиотековедение и библиография за рубежом. – 1971. – Вып. 36. – С. 93-107;

Вельвовский И. З. Библиопсихотерапия в системе психотерапии / И. З. Вельвовский, А. М. Миллер // Вопросы психотерапии: сб. науч. тр. – М., 1972. – Вып. 3. – С. 62-66;

Миллер А. М. Из истории лечебного чтения в СССР / А. М. Миллер // Психотерапия и деонтология в комплексе лечения и реабилитации больных на курорте: тез. Докл. Всерос. науч.-практ. конф. – Харьков, 1972. – С. 66-68;

Платонов К. К. О системе психологии / К. К. Платонов. – М.: Мысль, 1972. – 216 с.; 

Жиляева Е. П. Книга лечит / Е. П. Жиляева // Здоровье. – 1973. – № 10. – С. 4;

«Душу исцелят добро и слово»: Метод. рекомендации по использ. бибиотерапии  в дет. б-ке / Крым. Респ. дет. б-ка им. В. Н. Орлова; Сост. В. Б. Коваленко. – Симферополь, 2002. – 24 с.;

Купіна О. Книга зцілює : [прес-консультація про бібліотерапевтичний напрямок діяльності бібліотек] / О. Купіна, Т. Каламай // Світ дитячих бібліотек . – 2002. – № 4. - С. 11-13;

Бібліотерапія // Словник книгознавчих термінів / В. Я. Буран, В. М. Медведєва, Г. І. Ковальчук, М. І. Сенченко. – К.: ТОВ «Видавництво Аратта», 2003. – С. 25;

Борецка И. Библиотерапия : лекции для студ. пед. спец. / И. Борецка; пер. с польск. И. Ф. Притульчик. – Гродно: ГрГУ, 2007. – 99 с.;

Крейденко В. С. Библиотерапия / В. С. Крейденко // Библиотечная энциклопедия, 2007. – М.: Издательство «Пашков дом». – С. 170-171;

Дрешер Ю. Н. Библиотерапевтическая деятельность. Методология и методика: монография. – М.: Либерея-Бибинформ, 2009. – 240 с.;

Вертій Ж. Еволюція бібліотерапії як складової бібліотекознавства / Ж. Вертій // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – К., 2011. – Вип. 29 : Управління бібліотечно-інформаційною діяльністю наукової бібліотеки. – С. 202-209; 

Вознічка-Парузель Б. Бібліотерапія: від теорії до практичної діяльності / Б. Вознічка-Парузель // Острів безпеки у світі небезпек: на допомогу бібліотерапевту / Упоряд. Л. А. Лугова, Ю. В. Стадницька; Львівська обласна бібліотека для дітей. – Львів, 2012. – С. 40-44;

Психологічна служба у дитячих бібліотеках : консультація / Держ. закл. «Нац. б-ка України для дітей» ; уклад. Ю. В. Осадча. – К., 2012. – 16 с.; 

Карівець І. Основи бібліотерапевтичної діяльності / І. Карівець // Шкільний бібліотечно-інформаційний центр. – 2014. – № 4. – С. 23-30.

 

________________

 

Електронний бюлетень Наукової бібліотеки Харківського національного медичного університету «Бібліотерапевт»

Ковчег // Львівська обласна бібліотека для дітей: сайт   

Навчально-бібліотерапевтична програма «Ковчег - 2» // Львівська обласна бібліотека для дітей: сайт 

Психологічна служба Державного закладу «Державна бібліотека України для юнацтва» // Сайт ДБ України для юнацтва 

Бібліотерапевтичний центр. Кузнецовська МПБ Рівненської обл. // Кузнецовська МПБ Рівненської обл. : сайт

Библиотерапия: Лечитесь... книгами! // «Медицинский вестник». - № 13. - сентябрь 2013 

Ковальчук Світлана Петрівна
Статтю створено : 19.10.2015
Останній раз редаговано : 03.03.2018