Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 29
За місяць : 29
Кількість
статей : 807
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Ісаєвич Ярослав Дмитрович
Рубрики : Персоналії
Ісаєвич Ярослав Дмитрович

image

Ісаєвич Ярослав Дмитрович [07.03 1936, с. Верба Дубенського повіту Волинського воєводства (нині – Рівненщина) – 24.06.2010, м. Львів] – український історик, культуролог, книгознавець, бібліограф, бібліографознавець.

Я. Д. Ісаєвич – доктор історичних наук (1978), професор, член-кореспондент з 1990 р., академік із 1992 р. НАН України, академік-секретар Відділення історії, філософії і права 1993–1998 рр., член Президії НАН України.

У 1957 р. Ярослав Дмитрович закінчив Львівський державний університет  ім. І. Франка; у 1957–1958 рр. працював старшим лаборантом кафедри історії південних і західних слов’ян. Пов’язав професійну діяльність з Інститутом українознавства НАН України (колишній Інститут суспільних наук АН УРСР) у 1958 р.

Я. Д. Ісаєвич працював під керівництвом українського історика І. Крип’якевича. Пройшов шлях від молодшого наукового співробітника (1958–1965), старшого наукового співробітника (1965–1984), завідувача відділу історико-культурних пам’яток (1984–1989) до директора Інституту (з 1989 р.). Крім того, Я. Д. Ісаєвич завідував відділом історії середніх віків Інституту українознавста.

Паралельно Ярослав Дмитрович працював на викладацьких посадах: доцентом Львівського університету в 1965–1969 рр., 1972 р.; професором Івано-Франківського педагогічного інституту в 1981–1983 рр.; професором-гостем Гарвардського університету в 1988–1990 рр. Захистив кандидатську дисертацію «Місто Дрогобич у XV–XVIII ст.» у Львівському університеті (1961); докторську дисертацію «Історія друкарства на Україні та його роль у міжслов’янських культурних зв’язках (XVI – перша половина XVII ст.)» – у Московському університеті (1978).

Наукові інтереси Я. Д. Ісаєвича – культурологія, джерелознавство, друкарство та видавнича справа, стародруки тощо. Він – автор близько 700 наукових праць, зокрема 15 монографій, численних розділів у колективних дослідженнях, сотень статей, опублікованих у вітчизняних та закордонних часописах. Особливої уваги заслуговує цикл праць з історії рукописної книжкової, бібліотек і друкарства.

У монографії Я. Д. Ісаєвича «Першодрукар Іван Федоров і виникнення друкарства на Україні» (1975) проаналізовано зародження видавничої справи у широкому історичному контексті. У книзі «Наступники першодрукаря» (1981) подано узагальнюючу характеристику історії української культури ХVІ – першої половини ХVІІ ст., проаналізовано функціонування українських видавничих осередків, їх місце у культурному обміні України з країнами Заходу і Сходу. У фундаментальному каталозі стародруків «Пам’ятки книжкового мистецтва» (1981–1984), підготовленому у співавторстві з Я. Запаском, репрезентовано найповніший репертуар українських друків ХVІ–ХVІІІ ст.

В Україні, у ряді країн Європи вчений виявив невідомі стародруки й докладно їх проаналізував. У монографії «Українське книговидання: витоки, розвиток, проблеми» (2002) він розглянув історію української книжності як фактор духовної культури українського народу, простежив шлях української книжки від фоліантів і стародруків до сучасного видання і електронних засобів реєстрації та розповсюдження інформації.

Я. Д. Ісаєвич – автор низки бібліографічних праць: «Юрій Дрогобич» (1983), «Видання Івана Федорова» (1983), «Каталог кириличних стародруків Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника АН України. Вип. 1» (1993); автор численних статей, зокрема про замовчувані або маловідомі постаті, в УРЕ, «Радянській енциклопедії історії України», «Енциклопедії історії України», «Енциклопедії сучасної України», «Довіднику з історії України», довідок із української тематики в «Енциклопедичному довіднику середніх віків», виданому французькою, італійською та англійською мовами.

Дослідження Я. Д.  Ісаєвича відзначаються повнотою джерельної бази та наявністю розгорнутої бібліографії. Свою концепцію бібліографії він виклав у статті «Бібліографія українознавства: стан і перспективи» (1992).

Ярослав Дмитрович брав участь у розробці концепції багатосерійного корпусу джерел «Пам’ятки історії України», дбав про активізацію дослідження античної культури. Читав лекції з середньовічної історії України та історії культури в Українському Науковому Інституті Гарвардського університету (1988), брав участь у підготовці окремих томів «Гарвардської бібліотеки давнього українського письменства», знайомився з рукописними і книжковими фондами бібліотек США, поповнював базу даних про українські стародруки. Я. Д. Ісаєвич виступав із доповідями та лекціями в університетах Польщі, Канади, Німеччини, Австралії, Японії; приділяв увагу інформаційно-бібліографічному забезпеченню гуманітарних наук: разом із Державною історичною бібліотекою України налагодив видання бібліографічного покажчика «Історія України», з Національною парламентською бібліотекою України – випуск реферативно-інформаційного бюлетеня «Українознавство» 1993–1997 рр.

Я. Д. Ісаєвич – віце-президент і дійсний член Наукового товариства ім. Шевченка у Львові з 1989 р.; Президент Міжнародної Асоціації Україністів у 1993–1999 рр.; голова і член оргкомітетів багатьох міжнародних та національних наукових форумів; учасник ХVІІІ та ХІХ Міжнародних конгресів історичних наукових; почесний доктор Гродненського університету ім. Янки Купали (1993), Львівської державної музичної академії ім. М. В. Лисенка (2003), Волинського державного університету ім. Л. Українки (2007); іноземний член Польської Академії Наук (1994); голова Української національної комісії істориків із 1995 р. Ярослав Дмитрович очолював наглядову раду українсько-американського благодійного фонду «Сейбр-Світло», який сприяє поповненню фондів бібліотек України.

Я. Д. Ісаєвич відзначений нагородою Фундації Омеляна і Тетяни Антоновичів (2002), Капітули польсько-українського поєднання (2007); орденом Ярослава Мудрого V ступеня (2007); нагороджений Відзнакою Президента України ІІІ ступеня; заслужений діяч культури Польщі (2000); заслужений діяч науки і техніки України (2001).

 

Твори

 

 Издательская деятельность Львовского братства в ХVІ–ХVІІІ веках // Книга : исслед. и материалы. – М., 1962. – Сб. 7. – С. 199–238.

Кирилловские старопечатные книги в коллекциях Польской Народной Республики (Варшава, Краков, Вроцлав) // Книга : исслед. и материалы. – М., 1963. – Сб. 8. – С. 291–296.

Українська археографія в ХVІІ–ХVІІІ ст. // Історичні джерела та їх використання. – К., 1964. – Вип. 1. – С. 174–188.

Книга і друкарство на Україні. – К., 1965. – У співавт.

Правда про унію : док. і матеріали. – Л., 1965. – У співавт.

Архівознавство і джерелознавство в працях І. П. Крип’якевича : (до 80-річчя з дня народж.) // Арх. України. – 1966. – № 3. – С. 20–26.

Бібліотека Львівського братства // Бібліотекознавство та бібліогр. – Х., 1966. – Вип. 3. – С. 126–132.

Братства та їх роль в розвитку української культури ХVІ–ХVІІІ ст. – К., 1966.

Найдавніші документи про діяльність братства на Україні // Історичні джерела та їх використання. – К., 1966. – Вип. 2. – С. 13–22.

Правда про унію : док. і матеріали. – 2-е вид., доповн. – Львів, 1968. – У співавт.

Джерела про суспільно-політичну і культурну діяльність братств України в ХVІ–ХVІІІ ст. // Історичні джерела та їх використання. – К., 1969. – Вип. 4. – С. 37–47.

Юрій Дрогобич : докум. повість // Жовтень. – К., 1969. – № 8. – С. 32–81.

Деякі питання бібліографії видань братств // Арх. України. – 1970. – № 6. – С. 9–16.

Издательская деятельность братств Украины и Белоруссии в ХVІ–ХVІІІ вв. // Книга и графика. – М. – 1970. – С. 127–136.

Українознавство: проблеми бібліографії та інформатики // Укр. біографістика : зб. наук. пр. – К., 1996. – Вип. 1. – С. 109–115.

У службах українській книжці : (автобіобібліографія). – Львів ; Нью-Йорк, 1997. – У співавт.

Українознавство : рефер.-бібліогр. бюл., 1993. – К. ; Львів, 1997. – У співавт.

Перша друкована книжка українського автора // Друкарство. – 1999. – Листоп.-груд. – С. 4–5.

Василіянські друкарні : Унів і Почаїв // На службі Кліо : зб. наук. пр. на пошану Любомира Романа Винара з нагоди 50-ліття його наук. діяльності. – К.; Нью-Йорк ; Торонто ; Париж ; Львів, 2000. – С. 460–468.

Історія української культури. Т. 2. – К., 2001. – У співавт.

Українське книговидання : витоки, розвиток, проблеми. – Львів, 2002. – Бібліогр.: с. 445–481.

Волинь і Холмщина 1938–1947 рр. : польсько-українське протистояння та його відлуння : дослідж., док., спогади. – Львів, 2003. – У співавт.

Шедеври рукописної книги і мистецтво стародруків ХVІ–ХVІІІ століть // Україна – козацька держава. Ілюстрована історія українського козацтва у 5175 фотосвітлинах / упоряд. В. Недяк. – К., 2004. – С. 932–933.

Українське книгознавство : етапи розвитку // Книга в сучасній культурі України : у 2 т. – Біла Церква, 2011. – Т. 1 : Хрестоматія. – С. 111–124.

 

Джерела

 

Kasinec E. Jaroslav Isajevych as Historian of the Ukrainian Book / Kasinec E. – Camdridge, Mass., 1974. – Vol. 5, № 1. – P. 12–24.  

Дашкевич Я. Ісаєвич Ярослав Дмитрович / Я. Дашкевич // УЛЕ. – К., 1990. – Т. 2. – С. 337.  

Ільницький М. Ярославу Ісаєвичу – шістдесят! / М. Ільницький // Дзвін. – 1996. – № 5. – С. 156–158.  

Мицик Ю. Світовий рівень – українській історичній науці / Ю. Мицик // Пам’ять століть. – 1996. – № 1. – С. 4.  

Бібліографія друкованих праць Ярослава Ісаєвича / уклала М. Боянівська // Просфонима : іст. та філол. розвідки, присвяч. 60-річчю акад. Ярослава Ісаєвича. – Львів, 1998. – С. 17–75.

Ісаєвич Ярослав Дмитрович // Хто є хто у видавничій і бібліотечній справі. – К., 1999. – С. 67–68.

Ярослав Ісаєвич : бібліогр. покажч. / упоряд. М. Боянівська. – Львів, 1999.

Ясіновський Ю. Вчений світового рівня / Ю. Ясіновський // Календар знаменних і пам’ятних дат 2001, І кв. – К., 2000. – С. 86–89.

Ісаєвич Ярослав Дмитрович // Хто є хто на Рівненщині. – Рівне, 2002. – С. 83–84.  

Литвин М. Ісаєвич Ярослав Дмитрович / М. Литвин // Українські історики ХХ століття : біобібліогр. довід. – К. ; Львів, 2003. – Вип. 2, ч. 1. – С. 124–125.  

Ісаєвич Ярослав Дмитрович // Пащук І. Літературно-краєзнавча енциклопедія Рівненщини / І. Пащук. – Рівне, 2005. – С. 75–76.  

Державні нагороди України. Кавалери та лауреати : довід.-енциклопед. вид. / уклад.: В. В. Болгов, І. В. Болгов. – К., 2006. – [Про нагородження Ісаєвича Я. Д. орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня (2005) див. с. 88].

Ярослав Ісаєвич : бібліографія, 1999–2005 / упоряд.: Л. Горішня, Б. Пікулик. – Львів, 2006.

Confra-ternitas. Ювілейний збірник на пошану Ярослава Ісаєвича. – Львів, 2006–2007.

Ісаєвич Ярослав Дмитрович // Палій В. М. Національна академія наук України. 1918–2008. Персональний склад / В. М. Палій, Ю. О. Храмов. – 5-е вид., доповн. і виправл. – К., 2008. – С. 43.

«Інтерес до міської історії відродився напередодні ювілею 1956 р.» : розмова з Ярославом Ісаєвичем // Чорновол І. 100 видатних львів’ян / І. Чорновол. – Львів, 2009. – С. 174 – 179.

Кононенко Валентина Олексіївна
Статтю створено : 21.01.2015
Останній раз редаговано : 27.10.2016